Thuế cư trú – 住民税 là gì?

  • 01-07-2021

Thuế cư trú – 住民税 là gì?

Thuế cư trú là sự chia sẻ, gánh vác các chi phí cần thiết cho các dịch vụ hành chính do các thành phố tự quản, địa phương cung cấp cho người dân tùy theo khả năng của họ (khả năng chịu thuế). Trong thuế cư trú bao gồm 府県民税 (thuế cấp tỉnh) và 市町村民税 (thuế cấp thành phố). Cộng với nhau sẽ thành thuế cư trú.

Tỷ lệ bình quân bị đánh thuế ở mức cố định bất kể các mức thu nhập. Thuế cấp tỉnh là 1.500 yên (thuế suất tiêu chuẩn) và thuế thành phố là 3.500 yên (thuế suất tiêu chuẩn)

Tỉ lệ theo thu nhập của thuế cư trú được tính dựa trên thu nhập của năm trước, không giống như thuế thu nhập được tính dựa trên thu nhập của năm đó.

Đối tượng của thuế cư trú

  1. Người nộp trên cơ sở tỉ lệ bình quân

Người có địa chỉ sinh sống ở địa phương

Những người không có địa chỉ sinh sống tại địa phương và có văn phòng, trụ sở kinh doanh hoặc đất nền

  1. Người nộp trên cơ sở tỉ lệ theo thu nhập

Người có địa chỉ sinh sống ở địa phương

  1. Trường hợp không chịu thuế cư trú

Người thuộc trường hợp miễn thuế theo tỉ lệ bình quân và theo thu nhập:

  • Những người nhận hỗ trợ đời sống theo Đạo luật Hỗ trợ Công
  • Người khuyết tật, trẻ vị thành niên, góa bụa hoặc góa bụa có tổng thu nhập trong năm trước đó là 1.350.000 triệu yên trở xuống (đối với người làm công ăn lương, thu nhập hàng năm dưới 2.044.000 yên)
  • Những người có tổng thu nhập trong năm trước đó nhỏ hơn hoặc bằng số tiền theo quy định của địa phương

* Thay đổi tùy thuộc vào từng địa phương

* Có những ngoại lệ đối với thu nhập là tiền hưu trí

Người thuộc trường hợp miễn thuế theo thu nhập:

  • Những người có tổng thu nhập trong năm trước đó nhỏ hơn một số tiền nhất định và thay đổi tùy thuộc vào từng địa phương

Thuế suất của thuế cư trú là 10%

Thuế suất của thuế thu nhập được chia thành 7 bậc, nhưng về nguyên tắc, thuế suất của thuế cư trú căn cứ theo thu nhập là 10% (thuế cấp tỉnh 4%, thuế cấp thành phố 6%).


 

Để lại bình luận